top of page

Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin wykonywania zabiegów „RomiSPA”, zwany dalej „Regulaminem”, stosownie do art. 384 Kodeksu cywilnego – określa ogólne warunki umowy, na podstawie której Klient otrzymuje usługę w postaci zabiegu bądź dokonuje zakupu towaru, określa prawa i obowiązki Stron takiej transakcji, w tym obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, a także zasady odpowiedzialności Stron.
   

 2. Regulamin obowiązuje w „RomiSPA” prowadzonym przez Miechowicka Sjesta sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Alojzego Felińskiego 17, 41-923 w Bytomiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestrowego Sądowego pod numerem KRS 0000788370, o kapitale zakładowym w kwocie 5 000 zł, NIP 6263034229, zwaną dalej „RomiSPA”.
   

 3. W rozumieniu niniejszego Regulaminu pojęcie „zabieg” oznacza zabieg SPA, masaż lub seans SPA. O tym, które rodzaje zabiegów wykonywane są w „RomiSPA”, decyduje wyłącznie „RomiSPA”. Katalog aktualnie dostępnych zabiegów zawarty jest w ofercie „RomiSPA”, dostępnym w recepcji „RomiSPA” i na stronie internetowej pod adresem www.romispa.pl
   

 4. Klient musi być osobą pełnoletnią, której stan nie wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie innych środków odurzających. Klientem „RomiSPA” – jedynie w zakresie korzystania z usług SPA – może być także osoba małoletnia w wieku powyżej sześciu lat, znajdująca się wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która w jej imieniu dokonuje zakupu usługi i wyraża zgodę na poddanie osoby małoletniej zabiegowi.
   

 5. Zapisanie się przez Klienta na zabieg jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i akceptacją przez Klienta jego postanowień.
   

 6. Zabiegi są dostępne w godzinach pracy „RomiSPA”, które widnieją na drzwiach wejściowych do placówki i na stronie internetowej www.romispa.pl. Godziny pracy mogą w sytuacjach wyjątkowych ulec zmianie. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie danej placówki, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jej funkcjonowania. Używanie niektórych lub wszystkich stref „RomiSPA” może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac.
   

 7. Zabiegi wykonywane są według cennika ustalonego przez „RomiSPA”. Wszelkie ceny podane w cenniku są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich. Zakupiony przez Klienta pakiet zabiegów opłaconych z góry (voucher) nie podlega zwrotowi, a niewykorzystany w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu traci ważność i nie może zostać wykorzystany po upływie tego terminu.
   

 8. „RomiSpa” uwzględnia udzielone Klientowi rabaty, promocje i zaproszenia. Udzielone Klientowi rabaty, promocje i zaproszenia nie sumują się. Aby Klient mógł skutecznie skorzystać z udzielonego rabatu, promocji lub zaproszenia, powinien poinformować recepcję „RomiSPA” o swoim uprawnieniu podczas umawiania wizyty przed zabiegiem.
   

 9. Zabiegi wykonywane są po uprzedniej rezerwacji dokonanej przez Klienta. Klient powinien przybyć do „RomiSPA”, najpóźniej na 5 minut przed umówionym zabiegiem, aby przygotować się do niego. Jeśli Klient spóźni się na zabieg, czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na zabieg.
   

 10. Umówiony zabieg można odwołać, nie ponosząc żadnych konsekwencji, w tym finansowych, najpóźniej na 2 godziny przed terminem zabiegu.
   

 11. Ze względów zdrowotnych, przed przystąpieniem do niektórych zabiegów, Klient może zostać poproszony o wypełnienie i podpisanie formularza konsultacyjnego dotyczącego stanu jego zdrowia i zgody na zabieg. Odmowa wypełnienia i podpisania formularza konsultacyjnego przez Klienta odnotowywana jest przez „RomiSPA” i może stanowić podstawę odmowy wykonania zabiegu. Odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość informacji wpisanych w powyższym dokumencie ponosi wyłącznie Klient.
   

 12. Przystępując do zabiegu, Klient automatycznie oświadcza, iż:

  • zna zabieg, któremu się poddaje, wyraża zgodę na jego przeprowadzenie i rozumie skutki, które zabieg za sobą pociąga,

  • przed rozpoczęciem uczestnictwa w zabiegu uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpiłby do zabiegu, jeżeli zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny; „RomiSPA” wszystkim Klientom doradza, aby przed skorzystaniem z zabiegu, przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych do odbycia zabiegu,

  • nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia, nie zażywa leków, nie używa jakichkolwiek innych substancji ani też nie posiada schorzeń, które są przeciwwskazaniem dla danego zabiegu,

  • jest świadomy tego, że – mimo dołożenia należytej staranności przez „RomiSPA” – zabieg ze względu na jego charakter może nie przynieść zamierzonego przez Klienta rezultatu, jak również może wiązać się z ryzykiem wystąpienia rezultatów niepożądanych (np. zaczerwienienia, podrażnienia lub obrzęki), w tym powikłań,

  • nie będzie żądał zwrotu ceny za zabieg w przypadku, gdy zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu.
    

 13. „RomiSPA” nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Klienta, polegającą na zgubieniu, zniszczeniu lub utracie mienia należącego do Klienta. Jeżeli obsługa placówki znajdzie jakiekolwiek przedmioty pozostawione przez Klienta, będą one przechowane w recepcji placówki przez 3 dni od dnia zabiegu.
   

 14. W gabinecie „RomiSPA” zabrania się :

  • palenia tytoniu,

  • spożywania nadmiernych ilości napojów alkoholowych,

  • korzystania z strefy SPA w ubraniu oraz obuwiu innym niż basenowe

  • nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,

  • siadania w saunie na ławeczkach bez użycia ręczników.
    

 15. Umowa dotycząca wykonania zabiegu zawarta pomiędzy „RomiSPA” a Klientem podlega prawu polskiemu.
   

 16. Regulamin oraz wszelkie jego zmiany są ogłaszane i udostępniane Klientom poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w recepcji „RomiSPA”, a także na stronie internetowej pod adresem: www.romispa.pl.

bottom of page